Debatt: Vindkraften en återvändsgränd. Därför röstar SD Skara nej till en etablering av vindkraftverk på Billingen. | Sverigedemokraterna i Falköping

Debatt: Vindkraften en återvändsgränd. Därför röstar SD Skara nej till en etablering av vindkraftverk på Billingen.

Vindkraften en återvändsgränd…

Därför röstar SD Skara nej till en etablering av vindkraftverk på Billingen.

Vinden är en oregelbunden energikälla som genererar energi när det blåser. På årsbasis brukar man räkna med att ett vindkraftverk levererar energi som motsvarar full effekt under 1750 – 3500 timmar (av årets 8760). Medeltalet för vindkraftverk i Sverige är 2000 timmar per år på land (23 % verkningsgrad) och 3000 timmar till havs (34 % verkningsgrad).

I Sverige kommer därför vattenkraften, förutom att den svarar för halva baskraftproduktionen, att sättas in som reglerkraft. Kärnkraften går inte att använda till reglering eftersom omställning av produktionen tar tid.

Om vindkraft ingår i ett större energisystem medför oregelbundenheten i elleveranserna att bortfallet av kraft, när det slutar blåsa eller blåser för mycket, snabbt måste ersättas med vattenkraft för att upprätthålla stabiliteten i systemet. Elen måste nämligen produceras i samma ögonblick som den används.

Ett problem för den planerade utbyggnaden av svensk vindkraft är att vattenkraftens kapacitet som reglerkälla redan är i stort sett fullt utnyttjad (Energimyndighetens rapport ER 2008:24, Vattenkraften och energisystemet). Reglerförmågan begränsas genom olika vattendomar som avser maximala och minimala vattenmagasinsnivåer samt maximala flödesförändringar. Alternativen är då att bygga ut vattenkraften eller att reglera med kraftvärmeverk, vilket i sin tur leder till minskad elproduktion och ökad spillvärme, med högre priser på fjärrvärme som följd.

En ökad integrering av kraftnäten på europeisk basis kan till viss del minska belastningen på inhemska reglerkällor, men samtidigt innebär det att svenska energikällor måste användas för att reglera annan europeisk energiproduktion.

Riksdagens mål för den svenska vindkraftsutbyggnaden är att det år 2015 ska vara möjligt att producera 10 TWh vindkraft per år. Energimyndigheten gör i sin prognos i mars 2009 bedömningen att vindkraften ska producera 7 TWh el år 2030. Samtidigt föreslår samma myndighet att det år 2020 ska vara möjligt att producera 30 TWh vindkraft. Vid en kraftig utbyggnad av svensk vindkraft (> 10 TWh) kommer det, förutom ökad reglerkraft, att krävas en kostsam utbyggnad av el-kraftnätet.

Den fulla kostnaden för vindkraftsgenererad el, exklusive kostnaden för utbyggnad av elkraftnätet och reglerkraften, är av samma storleksordning som för el från kolkraftverk men dubbelt så hög som för el från kärnkraftverk och biokraftvärmeverk.

Vindkraftverken påverkar miljön och orsakar buller. Förutom den visuella påverkan av miljön kan djurlivet påverkas, framförallt kan fågellivet störas. Fåglar och fladdermöss dör i kollisioner med rotorbladen, speciellt vid motvind, dimma och dålig sikt ökar dödligheten.

Placeringen av vindkraftverk är viktig från miljösynpunkt.  Generellt gäller att man skall undvika att bygga vindkraftparker där stora fågelsträck regelbundet passerar. Utbyggnad av vindkraftverk bör också undvikas längs skogsåsar och andra platser där termikflygande rovfåglar håller till.

(Källa: Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott)

Vi anser att vindkraft är ett dyrt, resursslösande, ineffektivt och miljöskadligt sätt att producera el på.

Vi anser att Billingen, dess djurliv och invånare ska skyddas mot stora miljömässiga ingrepp.

 

Detta är en del av de skäl till varför Sverigedemokraterna i Skara kommer att rösta emot en etablering av vindkraftverk på Billingen på kommunfullmäktige.

 

Sverigedemokraterna i Skara

Oskar Lindblom

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.