Motioner | Sverigedemokraterna i Falköping
Välkommen till SD Falköping

Motioner

logga falköping

Motion om att Införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar(tiggeri) i Falköpings kommun

 Sverigedemokraterna förordar ett nationellt förbud mot tiggeri, men den tidigare regeringen har valt att lägga över detta ansvar på kommunerna.

Det är inte Falköpings kommuns ansvar att lösa situationen för utsatta EU-medborgare. Att be om hjälp är något man gör i nödfall, när det utgör en livsstil urholkar tiggeriet möjligheten för andra att akut söka och få hjälp. Att tigga vecka efter vecka, månad efter månad är en annan. Tiggeriet urholkar det sociala ansvarets fundament. Känsligheten för de utsatta.
Vi lär just nu en generation barn att vända bort blicken inför människor som ber om hjälp.
Då det är ytterst sannolikt att människohandel och annan typ av kriminalitet förekommer och utsatta människor utnyttjas, anser vi att man ska förbjuda tiggeri. Genom förbudet tvingas tiggarna att söka andra mer långsiktigt hållbara sätt att försörja sig.

Vi får inte glömma att enligt undersökning, som SR gjorde 18.april 2018, är 6 av 10 svenskar emot tiggeriet.

Vi vill göra det svårare för ligor att utnyttja tiggarna. Vi anser att så länge vi blundar för problemet och möjliggör tiggande, så kommer inte heller Rumänien eller Bulgariens regeringar att ta tag i problemet. Falköpings kommun bör därför följa Vellinges modell och snarast införa ett förbud mot tiggeri.

Förslagsvis sätts tiggeriförbudet bl.a. utanför samtliga butiker i kommunen, så att konsumenter kan besöka våra affärer och offentliga platser i lugn och ro.

En del av argumentationen mot ett lokalt tiggeriförbud har varit att det är oklart om ett sådant förbud strider mot lagen men nu har Högsta förvaltningsdomstolen gett Vellinge kommun rätt att införa förbud mot tiggeri på avgränsade platser och därmed är det tillåtet för även andra kommuner att införa samma modell. Högsta förvaltningsdomstolen upphäver därmed kammarrättens dom samt förvaltningsrättens och länsstyrelsens avgöranden i tiggeriförbudsfrågan och uttalar följande:

”Kommunen har möjlighet att reglera även sådan insamling av pengar som kallas passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.”

 

 

 

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige besluta:

 

  • Att snarast införa ett tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna

 

mot passiv insamling av pengar(tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen i Falköpings kommun på följande platser:

  • Utanför samtliga butiker
  • Utanför Resecentrum
  • Plantis
  • Stora torget
  • Köttorget
  • Trätorget
  • Att möjlighet till att utöka förbudet ges, i de fall näringsidkare påtalar för kommunen att tiggeriet stör den allmänna ordningen utanför deras verksamheter.

 

Sverigedemokraterna Falköping

Milada Wurm & Johanna Johansson

 

 

logga falköping

 

Ansök om kameraövervakning vid skolor och stökiga områden

Det finns allt för många fall där personer blivit rånade eller misshandlade och det inte finns några vittnen som kan hjälpa polisen att hitta gärningsmannen. Ibland har det funnits vittnen, men de har inte klarat av att peka ut den skyldige eftersom det ibland kan vara svårt att minnas hur han eller hon såg ut. När detta sker, finns det en sak som polisen alltid kan vända sig till, nämligen till närliggande bankomater eller butiker med övervakningskameror riktat mot brottsplatsen. Detta är kameror som man enbart kollar om något brottsligt har skett och om den möjligheten finns kan polisen slippa en hel del arbete. Identifiering av brottslingar underlättas samtidigt som det tveklöst försvårar bortförklaringar. Rapporter från bland annat Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) i Sverige visar att kameraövervakning har minskat brottsligheten betydligt och gett en ökad trygghet för individen. I andra länder har det gjorts flera undersökningar och studier som pekar på en liknande trend med färre brott vid mer övervakning.

Under senare år har kameraövervakning blivit tillgänglig för allt fler vilket resulterat i både sänkta priser och förbättrad kvalitet. Acceptansen av allmänheten för kameraövervakning har stadigt ökat enligt ett flertal undersökningar. Anledningen till detta är främst eftersom många anser att samhället är på väg åt fel håll och känner sig mer otrygga. Vetskapen om att det finns kameror i närheten gör dem trygga. Som argument mot kameraövervakning används ofta argumentet att kameror inkräktar på den personliga integriteten. Avsikten med att ha kameraövervakning är bland annat att personliga integriteten ska inskränkas, men enbart för kriminella. De som inte ägnar sig åt olagligheter behöver inte heller oroa sig. Inspelade bildsekvenser behöver aldrig användas i onödan, utan lagras på en hårddisk en kort period för att kunna öppnas om ett brott har begåtts. Hårddisken är placerad i ett låst utrymme som endast ett fåtal ansvariga personer har tillträde till och klara skäl krävs för att använda bilderna.

Polisen har ingen befogenhet att i förebyggande syfte sätta upp kameror på platser som kan anses stökiga, utan det är markägarens ansvar. Markägaren måste därefter ansöka till länsstyrelsen som hanterar de ärenden som rör kameraövervakning och länsstyrelsen står även för tillsyn av den övervakning som är beviljad. Enligt lagen om allmän övervakning (SFS 1998:150) kan man få tillstånd för kameraövervakning om intresset för övervakningen väger tyngre än enskilda personers intresse av att inte bli övervakad. I flera delar av Falköping, inte minst runt krogarna, i stökiga skolor och i utanförskapsområden skulle det finnas behov av kameraövervakning. Eftersom övervakningen kan ha ett preventivt syfte och bistå med hjälp till att lösa brott och skydda materiell egendom så borde det ligga i kommunens intresse att ansöka om detta. I samråd med närpolisen skulle kommunen kunna utreda förutsättningarna för kameraövervakning efter att tillstånd beviljats.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Falköpings kommun ska ansöka till länsstyrelsen om att få sätta upp övervakningskameror i och vid kommunens skolor.

Att kommunstyrelsen får i uppgift att i samråd med närpolisen utreda var det behövs övervakningskameror för att förhindra brott och underlätta polisen i sitt arbete.

Att Falköpings kommun ansöker till länsstyrelsen om att få sätta upp kameror vid de områden som närpolisen anser att det behövs.

 

 

Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp genom Johanna Johansson

 

logga falköping

 

Motion om ursprungsmärkning av kommunens matsedlar

På lektionstid undervisas våra barn med den bästa intention i miljöfrågor, i matlagning och i hälsokunskap. Men när de lämnar lektionen och går till matsalen saknas oftast möjligheten för barnen att bedöms vad som serveras, ur både miljö-, hälso- och djurskyddsperspektiv. Frågan är varför?

Skolmåltiden är ett utmärkt tillfälle att förstärka och följa upp pedagogiken ifrån lektionerna. Barnen är väldigt vetgiriga och vill veta mera. De vill lära sig om maten, ur alla möjliga aspekter, vilket är någonting som vi bör uppmuntra. Bäst läggs grunden för goda vanor tidigt i livet. En del får med sig kunskap och intresse hemifrån, medan andra barn tyvärr inte har samma möjligheter.

Våra äldre är uppvuxna med att mat lagas från grunden och dom har i stort sett alltid vetat varifrån maten kommer, det gör dom inte som det är nu.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:

Att: kommunens matsedlar blir ursprungsmärkta.

Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp genom Johanna Johansson