Motioner | Sverigedemokraterna i Falköping

Motioner

logga falköping

Motion angående språkkrav i samband med anställningar inom äldreomsorg, funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet.

I äldreomsorg, funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet finns alla dem, som vi, i det allmänna, skall värna om. Att jobba i de här miljöer och inte kunna svenska språket är ett svek till dem, som är i samhällets omsorg.

Sunt förnuft säger att man bara anställer människor med tillräckliga kunskaper i Svenska. Men tyvärr år det inte så. Om man bor och arbetar i ett land är goda språkkunskaper oerhört viktiga. I synnerhet inom arbete med människor. Personalen ska förstå, brukarna ska förstå, de anhöriga ska kunna ringa, barn skall lära sig svenska, fördjupa sina kunskaper i svenska. Det tycker vi Sverigedemokrater är självklart.

…..

Språkförbistring skapar inte bara praktiska problem – liv och död kan stå på spel när språkliga missförstånd uppstår i kritiska lägen. Barnens framtid, tillgång till utbildning står på spel likaså.

                      Äldreomsorg / Fritidsverksamhet.

I dag finns det inga språkkrav alls för personal i äldreomsorgen. Så kan det inte fortsätta.

Personer som inte kan svenska arbetar idag ofta på egen hand, som inom hemtjänsten. De saknar ofta handledning eller utbildning i svenska, enligt en nyligen publicerad statlig utredning om kompetensen inom vård och omsorg (SOU 2019:20).

I Kommunals enkät till skyddsombuden uppger 73 procent att språkförbistring leder till oro bland brukarna, ökad stress hos personalen och att uppgifter inte blir utförda.

Det duger inte. Arbetsgivare måste åläggas ett språkansvar, inte minst inom hemtjänsten – och få stöd och medel så att de kan genomföra språklyft på arbetsplatsen. Det borde inte vara tillåtet att anställa en person som inte klarar språket och sedan skicka ut den stackaren ensam till brukare.

Situationen hade varit bättre ute i Omsorgs-Sverige om SFI fungerade överallt och fler nyanlända lärde sig språket under etableringsperioden. På Komvux har vårdutbildningarna byggts ut just för att möta personalbristen. Men många nyanlända kommer med glädjebetyg från oseriösa SFI-anordnare, skriver Kommunal i rapporten ”Svenska språket – A och O i äldreomsorgen”.[1]

Dessutom håller inte vårdutbildningarna alltid måttet. Kursernas omfång och upplägg kan skilja sig åt rejält mellan utförare. Undersköterskeutbildningen på Komvux är, till skillnad från gymnasieutbildningen, inte sammanhållna utan ges kursvis, påpekar Kommunal. Och det går att strunta i kurser och ändå bli behörig.

Det är inte bara Kommunal som kritiserar kvaliteten. ”Vissa utbildare till och med bedriver utbildningen med material på elevens hemspråk för att få dem godkända”, står det i en statlig utredning om kompetens i vården. Det finns exempel på hur språkbrister kan orsaka rena kränkningar och även leda till livsfarliga situationer för äldre. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anser att språkbrister är en risk inom omsorgen: [2]

Föga förvånande klagar många kommuner idag över att nyanlända som har gått vårdutbildningar i Sverige varken klarar språket eller har tillräckliga yrkeskunskaper.

Förskola/ Fritidsverksamhet.

Barnen i förskola skall möta personal, som kan ta hand om deras språklig inlärning. Inte alla barn har svenska, som modersmål.  Det är helt avgörande för barnens framtid att lära sig bra svenska redan i förskolan. Alla barn skall ha samma möjligheter till en bra utbildning.  Det är möjligt bara om anställda ha bra kunskaper i svenska.

Låga språkkunskaper av anställda pedagoger (speciellt viktigt för barn i ung ålder) riskerar att gå ut över barnens språkutveckling med konsekvenser för hela livet, det gäller alla barn oavsett bakgrund.

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

 

Att:

 1. Falköpings kommun ger i uppdrag till Kompetens- och arbetslivsnämnden att planera och genomföra språklyft i svenska som kompetenshöjande insats för identifierade anställda inom äldreomsorg, funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. Utbildningen ska vara förlagd på arbetstid och påbörjas snarast.
 2. Falköpings kommun tar fram och inför språktest i svenska för nyanställning inom äldreomsorg, funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet.

 

Sverigedemokraterna Falköping

Milada Wurm och Johanna Johansson

 

 

[1] https://www.kommunal.se/sites/default/files/attachment/svenska_spraket_a_och_o_inom_aldreomsorgen_webb_.pdf

 

[2] https://www.regeringen.se/499507/contentassets/e38875e2c15f4bdc8e10e2a15b177949/starkt-kompetens-i-vard-och-omsorg-sou-2019_20.pdf

 

logga falköping

Tillgängliga lekplatser för alla.

1 Januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige.

I den står bl.a. att Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.

Barn har rätt till lek, vila och fritid.

 

Falköpings kommun skriver på sin hemsida att en av lekplatserna på Mösseberg är tillgänglighetsanpassad vilket låter jättebra.

På plats där så är det jättebra underlag för ex. de barn som går med rullator. Men så mycket mer anpassat känns det inte som det är och vår uppfattning är att det inte finns andra anpassade lekplatser eller rastgårdar på skolor/förskolor i kommunen.

Alla barn har rätt att leka och därför vill vi att kommunens lekplatser och rastgårdar ska göras tillgängliga för personer med funktionsvariation exempelvis rullstolsgunga, förhöjda sandlådor, bättre underlag på mark, nedgrävd rutschkana på t.ex. en kulle, karusell för de med rullstolar eller andra funktionsanpassade lekredskap.

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

 

Att: ge tekniska nämnden i uppdrag att i samband med utbyte av lekredskap och vid inventering av våra lekplatser och rastgårdar ska göra dessa mer tillgängliga för personer med funktionsvariation.

 

Sverigedemokraterna Falköping Johanna Johansson

 

logga falköping

Motion – att sänka politikerarvodet

 

Just nu pågår en stor kris i samhället i följderna av Covid-19. I närtid kan vi inte se hur situationen kommer att utveckla sig. Det enda vi vet är att skatteunderlaget kommer att minska rejält. Redan innan pandemin var Falköpings kommun tvungen att höja skatten. Politikers arvode är satta på mycket hög nivå, mycket över medianlön i Sverige. För 2018 ligger medianlönen på 30 900 kr Politiker har ansvar att hushålla rätt och klokt med skatteunderlaget.

 

Vi SD i Falköping vill att politikers arvode skall spegla samhälle. Vi tycket ett rimligt riktmärke för detta är att följa prisbasbeloppet, som för 2020 är 47 300 kr (enligt SCB). På det sättet kan kommunalråd med 100% tjänstgöringsgrad ha arvode på nivån med prisbasbeloppet. Det är fortfarande ett bra arvode men en rejäl sänkning mot den nuvarande nivån.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

 • Att Falköpings kommun beslutar att arvode per månad för ett kommunalråd med tjänstgöringsgrad på 100% är baserad på prisbasbelopp (prisbasbelopp för 2020 är 47 300 kr)

 

 1. Att: Falköpings kommun beslutar att kommunstyrelsens ordförande behåller sitt 10% påslag av ett kommunalrådsarvode (dvs det nya blir 110% av prisbasbeloppet)
 2. Att: Falköpings kommun beslutar att arvode för deltidsförtroendevalda med en tjänstgöringsgrad på 50% eller mer sänks motsvarande utifrån den nya kommunalrådslönen och att lönen för deltidsengagerade med en tjänstgöringsgrad på mindre än 50% sänks med 10%
 3. Att: Falköpings kommun säkerställer att personer som har flera olika uppdrag inom kommunen aldrig kan få in mer arvode per månad än ett prisbasbelopp totalt.

 

Sverigedemokraterna Falköping, Milada Wurm 2020-05-17

 

 

logga falköping

Motion – Tillskriva regeringen

att Falköpings kommun utses som ett

socioekonomiskt eftersatt område för att kunna undantas

från EBO-lagen.

Falköpings kommun har på senaste tiden tagit emot stor grupp av flyktingar och immigranter från olika delar av världen. Det finns brist på boende. Visst är det så att den immigrant som redan bor i Falköpings kommun vill gärna hjälpa och stötta sina släktingar eller vänner som är nya i landet.

Trångboddheten bara ökar och med det kommer andra problem, t. ex brist på integration och segregerade skolor.

Rådande kritiska samhällssituation, som blev ännu mer tydlig av coronapandemin, visar klart den stora problematiken med trångt och segregerat boende. Smittorisken är mycket större i områden där det finns många personer i samma lägenhet. Det är dags att motverka den här utvecklingen.

(Se hela texten om EBO undantaget. Det bifogas längre ner)

Därför vill vi att Falköping kommun undantas från EBO.

För det måste Falköpings kommun finnas på listan med kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden i bilaga till förordningen (2018:151).

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

 

Att: Falköpings kommun skall tillskriva regeringen att Falköpings kommun utses som ett socioekonomiskt eftersatt område i bilaga till förordningen (2018:151)

 

Sverigedemokraterna Falköping

Milada Wurm

 

Här bifogas text om EBO-undantaget

Regelverk för eget boende (ebo)

Från den 1 juli 2020 kommer asylsökandes möjligheter att flytta till eget boende (ebo) i vissa områden att vara begränsade.

Riksdagen har den 27 november fattat beslut om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) som innebär att asylsökande som väljer att bo i ebo i vissa områden som huvudregel inte har rätt till dagersättning eller särskilt bidrag.

SKR har inlett en dialog med Migrationsverket i frågor kring genomförandet av reformen, former för anmälningsprocessen mm. Denna sida uppdateras löpande.

32 kommuner omfattas av regleringen

Regeringen beslutade den 5 december om ändringar i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. med kompletterande regler om vilka områden som ska omfattas.

32 kommuner ska få anmäla till Migrationsverket att en eller flera delar av kommunen ska omfattas av regleringen. Anmälan ska föregås av samråd med länsstyrelsen. De aktuella kommunerna är de som omfattas av bilagan till förordningen (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden:

Borlänge, Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Filipstad, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Huddinge, Järfälla, Jönköping, Karlskrona, Katrineholm, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Malmö, Motala, Norrköping, Nyköping, Perstorp, Sandviken, Stockholm, Södertälje, Trollhättan, Uddevalla, Uppsala, Västerås, Växjö, Åstorp och Örebro.

Syftar till ett socialt hållbart mottagande

Förändringen syftar till att fler asylsökande ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och att de negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska minska.

logga falköping

Motion

Utdrag från belastningsregistret ska krävas för arbete inom äldreomsorg och Lss

 

Man läser nästan dagligen om stölder som skett från bl.a. äldreboenden runt om i landet, många gånger är det personal som stulit.

Emellanåt läser man också om personal som utnyttjat eller to.m. våldtagit någon som bor på boenden runt om i Sverige.

Trots detta så kräver inte Falköpings kommun att de som jobbar med våra äldre, våra dementa eller personer med funktionsnedsättning visar upp utdrag från belastningsregistret som visar att de inte tidigare gjort sig skyldiga till brott.

Vi Sverigedemokrater tycker att det är en självklarhet att våra medborgare som behöver lite extra stöd i vardagen också ska känna sig trygga med den personal som jobbar runtomkring dom.

Idag krävs utdrag från belastningsregistret bl.a. för att jobba med barn och unga, nu är det dags att gå ett steg längre och även inkludera de som jobbar inom äldreomsorg och alla verksamheter inom Lss.

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar sverigedemokraterna

 

Att: Personer som jobbar inom äldreomsorg och Lss ska uppvisa utdrag från belastningsregistret innan anställning.

Att: Vartannat år ska personer som jobbar inom äldreomsorg och Lss lämna in ett nytt utdrag från belastningsregistret till arbetsgivaren.

 

Sverigedemokraterna Falköping Johanna Johansson

 

 

logga falköping

Motion för utredning av drift för Varmvattensbassängen på sjukhuset i Falköping.

 

Bakgrund:

Varmvattensbassängen på sjukhuset i Falköping är nedläggningshotad.

Vi ser stora fördelar med att ha kvar denna möjlighet i kommunen dels för miljön, hälsa, rehabilitering kort sagt det goda livet som kommunen verkar för.

Idag utnyttjas denna av ca 150 personer. Ohälsan ökar för varje år så denna siffra kommer med stor sannolikhet att öka.

Att ha det samlat på ett ställe gör att sparar vi mycket tid och energi då de inte behöver åka till hjälpmedelscentral, motionsrum och vårdcentral. Allt finns samlat på ett område.

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

 

Att: Falköpings kommun utreder vad det skulle kosta att driva varmvattenbassängen i egen regi.

Att: Falköpings kommun tar över verksamheten och på sätt minskar psykisk och fysisk ohälsa i kommunen.

 

Sverigedemokraterna Falköping

Marita Ljus

Jonas Larsson

2019-09-06

 

logga falköping

 Motion på en folkomröstning i kommunen angående byggandet av Platåskolan

Sverigedemokraterna i Falköpings kommun har ingenting emot att det byggs en ny skola i kommunen.

Men inte denna gigantiska skola som föreslagits och inte på denna plats

Sverige demokraterna tror inte på att vi skall bygga en skola för budgeterat belopp på över 400 miljoner när vi inte har dessa pengar.

Sverigedemokraterna tror inte på att transportera elever från när o fjärran i ur och skur till en skola mitt i centrum när det redan finns väl fungerande högstadium i både Vartofta och Kinnarp.

Vi tror på mindre skolor där lärare känner sina elever och föräldrarna. Detta skapar ordning och trygghet.

Det är lättare att upptäcka elever som mobbas eller mobbar och då kan man ingripa snabbare och förhindra psykiskt lidande och otrivsel.

Bygg ut nuvarande skolor i stället och bygg en mindre skola i Falköpings tätort

Vi tror inte att det är kommuninvånarnas vilja att bygga denna gigantiska skola.

Vi har talat med massor med medborgare och inte hittat någon som är för detta monsterbygge.

Vi anser att detta beslut om att bygga skolan inte är förankrat bland medborgarna.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på en folkomröstning i kommunen angående byggandet av Platå skolan.

Per Magnusson

Ledamot för SD i kommunfullmäktige

 

 

logga falköping

Avskaffande av pengarpott för konstnärlig gestaltning, samt möjlighet att se över icke skattefinansiering av konst i offentlig miljö i Falköping kommun.

Bakgrund:

I Falköpings kommun finns (sedan år 2016) en pott med pengar för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö.

Det var den 29 mars 2016 som Tekniska nämnden beslutade (Tekniska nämndens sammanträdesprotokoll 2016-03-29, §24), att vid större byggprojekt avsätta 0,5% av projektkostnaden, dock max 500 000 kronor för konstnärlig gestaltning.

I vår kommun kommer vi möta stora problem med finansiering av grundläggande välfärd i många år framöver. Vi har framför oss många nödvändiga kostnader. Med största sannolikhet kommer den kommunala skatten tvingas att höjas. Därför måste vi titta på möjligheten att spara på icke nödvändiga poster och verkligen lyfta på ”alla stenar”. Konstnärlig gestaltning vid kommunal verksamhet är en av dem.

Vi vill därför ta bort möjligheten att avsätta medel för konstnärlig gestaltning i kommunala nybyggen, renovering och dyligt.

 

Vi vill fortfarande ha det snyggt i Falköping och därför vill vi istället uppmana att verka för samarbete med exempel konstskolor. Falköpings kommun kan vara aktiv med att sjösätta frivilliga insamlingar för konstprojekt. Det kommer att garantera konstens förankring hos medborgarna. Vi vill även utreda möjlig användning av konstnärliga föremål som redan finns i Falköpings kommuns ägo (t.ex. museiföremål på Aristo.)

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

 

Att: Falköpings kommun avskaffar pengarpott för konstnärlig gestaltning omgående.

Att: Falköpings kommun ger uppdrag till Kultur och fritid att se över möjligheten för icke skattefinansierad konst i offentlig miljö i Falköping kommun.

Sverigedemokraterna Falköping, Milada Wurm, 2019-06-14

logga falköping

Slöjförbud i för- och grundskolor i Falköpings kommun.

Bakgrund

I Falköpings kommuns jämställdhetspolicy står det: ”Kommunen ska främja lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett kön och aktivt arbeta för att förebygga och motverka diskriminering.”

Den muslimska slöjan är en islamisk symbol som symboliserar såväl religiös underkastelse som påtvingad uppdelning mellan kvinnor och män, framtagen av män för att förtrycka kvinnor. Flickor skall inte diskrimineras.

Barn skall tillåtas vara barn och skola skall vara en fristad, som är fri från religiösa påtryckningar.

Flickor och pojkar skall ha samma möjlighet att leka, röra på sig och uppleva frihet. Barn som utsätts för muslimskt förtryck i hemmet måste få chansen att slippa det åtminstone under skoltiden. Att tvinga slöja på barn strider dessutom mot barnkonventionen, där det talas om barns integritet, fria uttryck och självbestämmande. Falköpings kommun skall inte heller bidra till sexualisering av barn.

Lärare och all annan skolpersonal skall vara förebilder och därför skall förbud gälla även dem. Den Svenska kommunala skolan är sekulär och skall vara fri från religiösa symboler. Slöja är en viktig religiös symbol, speciellt i islamisk miljö och därför är det ännu viktigare att det inte finns utrymme för den i vår sekulära och jämställda skola.

Det är därför nödvändigt att införa slöjförbud som skall gälla alla yrkesgrupper som arbetar i skolan med barn (lärare, förskolepedagoger, barnskötare, fritidspedagoger mm) som elever.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

 

Att: Falköpings kommun inför slöjförbud

i för- och grundskolor som skall gälla både skolpersonal och elever.

Sverigedemokraterna Falköping, Milada Wurm, 2019-06-15

 

 

 

logga falköping

Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta

 

Terrorism är vår tids i särklass ondaste krigsföring. Sverigedemokraterna har på riksnivå verkat för krafttag mot terrorism i många år med Sveriges medborgare säkerhet som största drivkraft. Redan 2013 visade utredningar vikten av en tuffare lagstiftning, men på grund av 2 regeringars undfallenhet står vi nu utan möjligheter att vidta tillräckliga åtgärder för att skydda våra medborgare och ge upprättelse till offren.

I nuläget beräknas 150 terrorister redan ha återvänt till Sverige och det förblir osäkert vad som kommer att ske med de 150 som fortsatt återfinns i Syrien eller närområdet. Regeringens handfallenhet i frågan utsätter hela befolkningen för fara men skapar även potentiella praktiska och moraliska problem för landets kommuner, hur agerar man när en före detta IS-terrorist knackar på dörren? Enligt Sverigedemokraterna är det bättre att förekomma än att förekommas, därför vill vi omgående vidta kommunala åtgärder för att trygga kommunens invånare.

Den som anslutit sig till en terrororganisation, vars syfte är att förgöra vårt fria och demokratiska samhälle, har också vänt sig bort från vårt samhälle. Därför ska inte våra skattepengar gå till dessa personer genom t.ex. försörjningsstöd, vuxenutbildning eller bostäder.

l Staffanstorp har kommunstyrelsens ordförande, Christian Sonesson (M), på ett föredömligt sätt lagt förslag till kommunen om ett uttalande och uppdrag till nämnder och styrelser om att utarbeta direktiv som förhindrar att kommunens ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister, eller andra som deltagit i eller stött terrorism.

Vi anser att Falköpings kommunfullmäktige bör göra ett liknande uttalande och att våra nämnder och styrelser också utarbetar direktiv som förhindrar att Falköpings kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

att uttala följande:

Den som deltagit i, eller understött, terrorism, t.ex. återvändande IS-terrorister, är inte välkommen till Falköpings kommun.

 • Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig emot vårt fria samhälle och därmed också förverkat sina möjligheter att fä kommunens hjälp. Därför kommer de inte att erhålla stöd av kommunen i någon form.
 • Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med bostad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig service.
 • Falköpings kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.

att uppdra till samtliga nämnder och styrelser som berörs av kommunfullmäktiges uttalande ovan, att utarbeta direktiv som förhindrar att Falköpings kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism.

 

För Sverigedemokraterna i Falköping, genom Marita Ljus och Jonas Larsson

 

Marita Ljus (SD)

Jonas Larsson (SD)

 

 

logga falköping

Motion om att Införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar(tiggeri) i Falköpings kommun

 Sverigedemokraterna förordar ett nationellt förbud mot tiggeri, men den tidigare regeringen har valt att lägga över detta ansvar på kommunerna.

Det är inte Falköpings kommuns ansvar att lösa situationen för utsatta EU-medborgare. Att be om hjälp är något man gör i nödfall, när det utgör en livsstil urholkar tiggeriet möjligheten för andra att akut söka och få hjälp. Att tigga vecka efter vecka, månad efter månad är en annan. Tiggeriet urholkar det sociala ansvarets fundament. Känsligheten för de utsatta.
Vi lär just nu en generation barn att vända bort blicken inför människor som ber om hjälp.
Då det är ytterst sannolikt att människohandel och annan typ av kriminalitet förekommer och utsatta människor utnyttjas, anser vi att man ska förbjuda tiggeri. Genom förbudet tvingas tiggarna att söka andra mer långsiktigt hållbara sätt att försörja sig.

Vi får inte glömma att enligt undersökning, som SR gjorde 18.april 2018, är 6 av 10 svenskar emot tiggeriet.

Vi vill göra det svårare för ligor att utnyttja tiggarna. Vi anser att så länge vi blundar för problemet och möjliggör tiggande, så kommer inte heller Rumänien eller Bulgariens regeringar att ta tag i problemet. Falköpings kommun bör därför följa Vellinges modell och snarast införa ett förbud mot tiggeri.

Förslagsvis sätts tiggeriförbudet bl.a. utanför samtliga butiker i kommunen, så att konsumenter kan besöka våra affärer och offentliga platser i lugn och ro.

En del av argumentationen mot ett lokalt tiggeriförbud har varit att det är oklart om ett sådant förbud strider mot lagen men nu har Högsta förvaltningsdomstolen gett Vellinge kommun rätt att införa förbud mot tiggeri på avgränsade platser och därmed är det tillåtet för även andra kommuner att införa samma modell. Högsta förvaltningsdomstolen upphäver därmed kammarrättens dom samt förvaltningsrättens och länsstyrelsens avgöranden i tiggeriförbudsfrågan och uttalar följande:

”Kommunen har möjlighet att reglera även sådan insamling av pengar som kallas passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.”

 

 

 

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige besluta:

 

 • Att snarast införa ett tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna

 

mot passiv insamling av pengar(tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen i Falköpings kommun på följande platser:

 • Utanför samtliga butiker
 • Utanför Resecentrum
 • Plantis
 • Stora torget
 • Köttorget
 • Trätorget
 • Att möjlighet till att utöka förbudet ges, i de fall näringsidkare påtalar för kommunen att tiggeriet stör den allmänna ordningen utanför deras verksamheter.

 

Sverigedemokraterna Falköping

Milada Wurm & Johanna Johansson

 

 

logga falköping

 

Ansök om kameraövervakning vid skolor och stökiga områden

Det finns allt för många fall där personer blivit rånade eller misshandlade och det inte finns några vittnen som kan hjälpa polisen att hitta gärningsmannen. Ibland har det funnits vittnen, men de har inte klarat av att peka ut den skyldige eftersom det ibland kan vara svårt att minnas hur han eller hon såg ut. När detta sker, finns det en sak som polisen alltid kan vända sig till, nämligen till närliggande bankomater eller butiker med övervakningskameror riktat mot brottsplatsen. Detta är kameror som man enbart kollar om något brottsligt har skett och om den möjligheten finns kan polisen slippa en hel del arbete. Identifiering av brottslingar underlättas samtidigt som det tveklöst försvårar bortförklaringar. Rapporter från bland annat Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) i Sverige visar att kameraövervakning har minskat brottsligheten betydligt och gett en ökad trygghet för individen. I andra länder har det gjorts flera undersökningar och studier som pekar på en liknande trend med färre brott vid mer övervakning.

Under senare år har kameraövervakning blivit tillgänglig för allt fler vilket resulterat i både sänkta priser och förbättrad kvalitet. Acceptansen av allmänheten för kameraövervakning har stadigt ökat enligt ett flertal undersökningar. Anledningen till detta är främst eftersom många anser att samhället är på väg åt fel håll och känner sig mer otrygga. Vetskapen om att det finns kameror i närheten gör dem trygga. Som argument mot kameraövervakning används ofta argumentet att kameror inkräktar på den personliga integriteten. Avsikten med att ha kameraövervakning är bland annat att personliga integriteten ska inskränkas, men enbart för kriminella. De som inte ägnar sig åt olagligheter behöver inte heller oroa sig. Inspelade bildsekvenser behöver aldrig användas i onödan, utan lagras på en hårddisk en kort period för att kunna öppnas om ett brott har begåtts. Hårddisken är placerad i ett låst utrymme som endast ett fåtal ansvariga personer har tillträde till och klara skäl krävs för att använda bilderna.

Polisen har ingen befogenhet att i förebyggande syfte sätta upp kameror på platser som kan anses stökiga, utan det är markägarens ansvar. Markägaren måste därefter ansöka till länsstyrelsen som hanterar de ärenden som rör kameraövervakning och länsstyrelsen står även för tillsyn av den övervakning som är beviljad. Enligt lagen om allmän övervakning (SFS 1998:150) kan man få tillstånd för kameraövervakning om intresset för övervakningen väger tyngre än enskilda personers intresse av att inte bli övervakad. I flera delar av Falköping, inte minst runt krogarna, i stökiga skolor och i utanförskapsområden skulle det finnas behov av kameraövervakning. Eftersom övervakningen kan ha ett preventivt syfte och bistå med hjälp till att lösa brott och skydda materiell egendom så borde det ligga i kommunens intresse att ansöka om detta. I samråd med närpolisen skulle kommunen kunna utreda förutsättningarna för kameraövervakning efter att tillstånd beviljats.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Falköpings kommun ska ansöka till länsstyrelsen om att få sätta upp övervakningskameror i och vid kommunens skolor.

Att kommunstyrelsen får i uppgift att i samråd med närpolisen utreda var det behövs övervakningskameror för att förhindra brott och underlätta polisen i sitt arbete.

Att Falköpings kommun ansöker till länsstyrelsen om att få sätta upp kameror vid de områden som närpolisen anser att det behövs.

 

 

Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp genom Johanna Johansson

 

logga falköping

 

Motion om ursprungsmärkning av kommunens matsedlar

På lektionstid undervisas våra barn med den bästa intention i miljöfrågor, i matlagning och i hälsokunskap. Men när de lämnar lektionen och går till matsalen saknas oftast möjligheten för barnen att bedöms vad som serveras, ur både miljö-, hälso- och djurskyddsperspektiv. Frågan är varför?

Skolmåltiden är ett utmärkt tillfälle att förstärka och följa upp pedagogiken ifrån lektionerna. Barnen är väldigt vetgiriga och vill veta mera. De vill lära sig om maten, ur alla möjliga aspekter, vilket är någonting som vi bör uppmuntra. Bäst läggs grunden för goda vanor tidigt i livet. En del får med sig kunskap och intresse hemifrån, medan andra barn tyvärr inte har samma möjligheter.

Våra äldre är uppvuxna med att mat lagas från grunden och dom har i stort sett alltid vetat varifrån maten kommer, det gör dom inte som det är nu.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:

Att: kommunens matsedlar blir ursprungsmärkta.

Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp genom Johanna Johansson