Nämnder | Sverigedemokraterna i Falköping
Välkommen till SD Falköping

Nämnder

Här hittar du de nämnder där Sverigedemokraterna Falköping har företrädare sittandes i.
För mer information om nämnder, gå in på kommunens hemsida.

Barn & Utbildningsnämnden
Ordinarie
Jonas Larsson
Ersättare

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för den kommunala skolverksamheten såsom förskola, grundskola och särskola. Vidare ansvarar även barn och utbildningsnämnden för fritidsverksamheten i kommunen.

Socialnämnden
Ordinarie

Ersättare
Marita Ljus

Socialnämnden ansvarar för alla aktiviteter inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorg, hälso- och sjukvård och handikappomsorg.

Kommunstyrelsen
Ordinarie
Johanna Johansson
Ersättare
Christopher Münch

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för budget och planering av kommunens egna verksamheter och investeringar.

Byggnadsnämnden
Ordinarie
Christopher Münch
Ersättare
Jörgen Larsson

Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet — med undantag av den översiktliga fysiska planeringen, som handhas av kommunstyrelsen — och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt PBL (plan- och bygglagen). Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Ordinarie

Ersättare

Kompetens- och arbetslivsnämnden ansvarar för vuxnas lärande i olika former. Alla vuxna inom kommunen ska ges möjlighet att höja sin kunskapsnivå och sin kompetens för att främja personlig utveckling och anställningsbarhet samt öka möjligheterna till självförsörjning. Uppdraget är också att bidra till kompetensförsörjning i näringsliv och samhälle.

Kultur och fritidsnämnden
Ordinarie

Ersättare

Milada Wurm

Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning svarar för att förverkliga kommunens kultur- och fritidspolitiska mål och stöder kultur- och fritidssektorn bl.a. genom samarbete med organisationer, föreningar och enskilda. Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för bibliotek, badverksamhet, kultur- och fritidsverksamhet, museiverksamhet samt en gemensam förvaltning.sliv och samhälle.

Tekniska Nämnden
Ordinarie
Christopher Münch
Ersättare
Jörgen Larsson & Matti Kvist

Tekniska nämnden är kommunens organ för handhavande av kommunens fastigheter, väghållning där kommunen är väghållare, vatten- och avloppsfrågor, naturvårdsfrågor, avfallshantering, lokalvård, transportcentral samt matproduktion, trafiksäkerhetsplanering och parkeringsövervakning m.m.

Demokratiberedningen
Ordinarie

Ersättare

Valnämnden
Johanna Johansson & Christopher Münch

Valnämnden ser bland annat till att det finns lokaler att rösta i, anställer röstmottagare och ansvarar för den första, preliminära räkningen av rösterna i vallokalerna på valnatten.