Sverigedemokraterna i Falköping | Sida 40
Välkommen till SD Falköping

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Falköping

 

Marita Ljus

Ordförande SD Falköping

E-post: marita.ljus@sd.se

marita ljus

 

E-post
falkoping@sd.se
Telefon
 073 0760119
Postadress
SD Falköping
Dotorpsgatan 55 A
521 44 Falköping
Besöksadress
Dotorpsgatan 55 A
Ingång från sidan.
 
 
 
 

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna.  Bankgironummer för donationer 802-5926

 • Höstaktivitet: Medlemsmöte i Falköping

  Av anders.forsberg den 16 september, 2008
  0
  0

  Under hösten har ett antal möten planerats in runt om i Skaraborg där sverigedemokraternas medlemmar får chansen att lyssna till företrädare för partiet och ställa sina frågor. Måndagen den 15 september var det dags för turnéns andra möte som ägde rum i Falköping.

  Mötet öppnades genom att alla deltagare hälsades välkomna. Sedan inledde Mattias Axner genom att på ett förtjänstfullt sätt redogöra för partiet sverigedemokraterna på nationell nivå där både partiets historia, politik, och framtidsvisioner behandlades.

  Efter det var det dags för Jan-Åke Johansson att berätta om hans första två år i kommunfullmäktige, vilka svårigheter han stött på och vilka glädjeämnen han kunde ta med sig för ett vidare arbete.

  Avslutningsvis berättade Josef Fransson om sverigedemokraternas visioner och målsättningar med partiets arbete i Skaraborg, bland annat hur mycket sverigedemokraterna förväntas växa och hur vi ska tackla de utmaningar vi står inför.

  Mötet genomfördes i god stämning där alla gick hem stärkta och än mer villiga att kämpa vidare för partiets utveckling.

 • SD Väst höll utbildningsdag

  Av anders.forsberg den 26 maj, 2008
  0
  0

  Lördagen den 23 maj samlades ett 40 tal sverigedemokrater för en utbildningsdag i Falköping. Utbildningen gästades förutom av Väst-distriktets medlemmar även av deltagare från Göteborgsdistriktet, det nybildade distriktet i Sjuhärad, samt Halland.

  Dagen började med att tidigare partiledaren Mikael Jansson föreläste i retorik. Han berättade om sina erfarenheter som partiaktiv och vilka fällor man kan gå i om man inte har förberett sig inför sina första möten med journalister.

  Dagens andra föreläsning stod David Kronlid för där han redogjorde för hans erfarenheter från rollen som oppositionsråd i Örebro läns landsting. Vilka frågor som hamnar i landstingen var ett av ämnena som reddes ut.

  Efter detta var det dags för partistyrelsens Tony Wiklander från Åstorp, Skåne att äntra scenen för att dela med sig av sina långa politiska erfarenheter. Tony delade upp deltagarna i grupper för att genomföra en S.W.O.T.-analys. (Sv. Styrka, Svaghet, Möjligheter, Hot) där deltagarna utifrån givna ramar fick ge sin syn på partiet sverigedemokraterna.

  Dagen avrundades med en föreläsning av Rune Karlsson där han tog upp diverse olika miljöfrågor. Desinformationen om miljövinsterna med etanol diskuterades vid sidan av hur vi alla måste ändra vår livsstil för att klara framtidens miljökrav.

  Under dagen knöts också många nya kontakter, medlemmar emellan, inte minst vid den alldeles utmärkta trerättersmiddagen. En extra eloge ska också tilldelas Birgitta Kulvén från Åmål som tagit initiativ till utbildningsdagen.

 • Bli medlem i Sveriges enda växande parti

  Av anders.forsberg den 12 maj, 2008
  0
  0

  Sverigedemokraterna går stadigt framåt i popularitet. En opinionsundersökning gjord av Demoskop (maj -08) visar att sverigedemokraterna skulle komma in i riksdagen om det vore val i dag med ett resultat på 4,2 procent.

  Medan samtliga riksdagspartier stadigt tappar fler och fler medlemmar kan sd som enda parti visa en stabil medlemstillströmning. Senaste medlemsåret visade slutligen på +14 % från året innan som även det var ett rekordår.

  Dock behöver vår växande folkrörelse på sina håll växa ännu snabbare för att vi ska klara av de krav som våra väljare ställer på oss. Välkommen du också. Medlemskap kan Du enkelt ansöka om i högermarginalen på denna sida. Har du några frågor så är Du alltid välkommen att ringa någon av våra företrädare eller kontaktpersoner.

  Tveka inte! Kom med på resan du också!

  Josef Fransson, sd Skövde
  Riksårsmöte i Karlstad 2008

 • SD Väst höll årsmöte i Falköping

  Av anders.forsberg den 17 mars, 2008
  0
  0

  Lördagen den första mars var det dags för årsmöte i partiets västdistrikt. Mötet hölls i Falköping. De fyrtiofyra röstberättigade medlemmar som hade samlats började med att välja Jimmie Stranne till mötesordförande, vilken sedan förtjänstfullt ledde mötet. Den avgående ordföranden Peter Ekholm redovisade verksamhetsberättelsen för 2007. Därefter redovisade kassören ekonomin. Den gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
  Den nya styrelsen för SD Väst ser ut på följande sätt:

  Ordförande: Peo Ejderhall, Ulricehamn
  Vice ordförande: Michael Andersson, Mölndal
  Andre vice orförande: Conny Jörgensen, Alingsås
  Ledamot: Jan-åke Johansson, Skövde
  Ledamot: William Petzäll, Borås
  Suppleant: Jimmie Stranne, Lerum
  Suppleant: Göran Magnusson, Uddevalla

  Under och efter mötet informerade den nye ordföranden Peo Ejderhall om den nya styrelsens organisationsplan och handlingsplan. Dessa mottogs positivt av mötesdeltagarna. Årsmötet avslutades med att man avtackade förre ordföranden för ett bra arbete.
  Ny distriktsordförande
  Peo Ejderhall, Ulricehamn, är
  ny ordförande för Sd-väst.
  Peo är till vardags
  egenföretagare.

 • Valmanifest 2006

  Av anders.forsberg den 17 mars, 2008
  0
  0

  Antaget vid riksårsmötet den 25 mars 2006.

  Trots många brister var det svenska folkhemmet länge ett samhälle präglat av framtidstro, trygghet och gemenskap. Denna tid är dock förbi och Sverige har blivit ett kallare land att leva i. Samhällseliten har fjärmat sig allt längre från oss medborgare. Gruppmotsättningar, en eskalerande brottslighet, nedmonterad välfärd och en uppluckrad moral har skapat en allt mer utbredd känsla av otrygghet och osäkerhet.

  Sverige står inför ett ödesval den 17 september. Oavsett om det blir fortsatt socialdemokratiskt styre, en borgerlig regeringsbildning eller en framgång för något av de nybildade populistpartierna får vi i samtliga fall politiker som på grund av ideologiska skygglappar och bristande verklighetsförankring saknar de rätta verktygen för att komma till rätta med landets problem.

  Det finns dock ett alternativ. Sverigedemokraterna är ett parti för och av vanliga svenskar. Under parollen Trygghet och Tradition ser vi det som vår huvuduppgift att återinföra lag och ordning, att slå vakt om den svenska välfärdsmodellen, att återupprätta den samhälleliga gemenskapen och att låta Sverige förbli Sverige.

  Åtgärder för ett tryggare Sverige

  En trygg och meningsfull ålderdom
  De svenska seniorerna är en grupp vars villkor stadigt har försämrats. Hundratusentals svenska pensionärer tvingas i dag att leva på en månadsinkomst som är lägre än socialbidragsnormen. Allt fler drabbas av våld, övergrepp eller försummelser efter sin 65-årsdag. Det har blivit svårare att få tillgång till vård och omsorg för de äldre som inte längre klarar sig själva och inom såväl arbetslivet som kulturen och det offentliga samtalet är de äldre i det närmaste osynliggjorda.

  Sverigedemokraterna vill:

  • Kraftigt höja pensionerna för de seniorer som har det sämst ställt. Ingen svensk pensionär skall ha en månadsinkomst som understiger det äldreförsörjningsstöd som staten skänker till äldre invandrare.

  • Skapa större valfrihet och öka resurserna inom äldreomsorgen och hemtjänsten.

  • Motverka alla former av åldersdiskriminering samt införa en pensionärsminister och kommunala seniorombudsmän som bevakar de äldres rättigheter och intressen.

  • Satsa på friskvård, social stimulans och meningsfulla fritidsaktiviteter för äldre.

  • Synliggöra landets seniorer och bättre tillvarata de äldres erfarenhet och kunskap både i och utanför arbetslivet.

  En värdig vård för alla

  Den svenska vården lider i dag av stora ekonomiska och strukturella problem. I vissa landsting har nedskärningarna gått så långt att man tvingats upprätta listor över de sjukdomar man anser sig ha råd att bota. De flesta svenskar är nöjda med den hårt kämpande personalens insatser. De stora problemen är den allt för omfattande byråkratin, bristen på resurser och framförallt den minskande tillgängligheten. Vårdköerna skapar lidande och oro hos patienterna och deras anhöriga och stress och utbrändhet bland vårdpersonalen. De bristande resurserna har i många fall resulterat i att den sjukes anhöriga har fått bära ett orimligt ansvar.

  Sverigedemokraterna vill:

  • Motverka en utveckling där tillgången och kvalitén på vården blir beroende av inkomst och social status.

  • Korta vårdköerna genom att tillföra ekonomiska resurser och tillåta seriösa privata, men offentligt finansierade vårdalternativ.

  • Rationalisera vårdbyråkratin, avskaffa landstingen och överföra de insparade resurserna till vården.

  • Förbättra stödet till anhörigvårdarna.

  • Att hembesökande läkare skall finnas i alla sjukvårdsdistrikt.

  En trygg och kunskapsinriktad skola

  Den socialdemokratiska skolpolitiken har misslyckats. Allt fler elever går ut grundskolan utan att nå kunskapsmålen. Arbetsmiljön är i många fall ohållbar. Våld, mobbning och sexuella trakasserier breder ut sig.

  Sverigedemokraterna vill:

  • Införa möjligheten att flytta stökiga och våldsamma elever även mot elevens och föräldrarnas vilja.

  • Öka lärarnas möjligheter att upprätthålla en trygg ordnad arbetsmiljö i skolan, till exempel genom att återinföra kvarsittning och betyg i ordning och uppförande.

  • Skapa respekt mellan generationerna och få fler vuxna i skolan genom att vidareutveckla klassmorfarsystemet.

  • Avveckla den skattefinansierade hemspråksundervisningen.

  • Verka för småskalighet i grundskolan samt bevara och utöka antalet bygdeskolor.

  • Införa ett rättvisare betygsystem med fler betygssteg.

  • Motverka den regionala obalansen i skolorna genom att återföra ansvaret för skolsystemet till staten.

  Familjen är hjärtats fosterland

  Sverigedemokraterna ser med oro på de senaste decenniernas samhällsutveckling där den traditionella familjens betydelse och familjelivets värden i allt högre utsträckning har kommit att ifrågasättas och nedvärderas av destruktiva krafter inom samhället. Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn diskrimineras av ideologiska skäl till förmån för andra barnomsorgsalternativ och staten har mer och mer kommit att överta föräldrarnas fostrande och vårdande roll. En ökad ombytlighet i förhållandena mellan män och kvinnor och ett allt starkare ifrågasättande av varje barns rätt till en mor och en far riskerar att förstärka känslan av otrygghet och rotlöshet hos många av våra barn.

  Sverigedemokraterna vill:

  • Slå vakt om kärnfamiljen och det traditionella äktenskapet som samhällets bas.

  • Värna om varje barns rätt till en mor och en far, vilket bland annat innebär en återgång från besluten om att ge samkönade par adoptionsrätt och lesbiska par rätt till insemination.

  • Verka för ökad valfrihet inom barnomsorgen och förbättrade villkor för de föräldrar som väljer att själva ta hand om sina barn i hemmet.

  • Minska barngrupperna inom barnomsorgen.

  • Helt överlåta uppdelningen av föräldraförsäkringen åt familjerna själva.

  • Att arrangerande av tvångsäktenskap, som är vanligt förekommande inom vissa invandrargrupper, skall motarbetas och bestraffas.

  • Skydda barn från övergrepp genom att kräva att all personal som arbetar med barn och ungdomar skall kunna uppvisa ett utdrag ur straffregistret som visar att vederbörande inte tidigare förgripit sig på barn.

  Vi värnar om djuren

  Det svenska djurskyddet är tämligen långt framskridet i jämförelse med andra länder. Trots detta återstår mycket att göra för att alla djur skall ha möjlighet till ett värdigt liv och åtnjuta ett fullgott skydd mot övergrepp och onödigt lidande.

  Sverigedemokraterna vill:

  • Att plågsamma djurförsök i annat syfte än att minska mänskligt lidande skall vara förbjudna.

  • Kraftigt skärpa straffen för djurplågeri och kriminalisera sexuella övergrepp mot djur.

  • Att människor som vanvårdar och plågar sina djur dels skall fråntas sina djur och dels beläggas med ett särskilt djurförbud som förbjuder dem att någonsin skaffa sig djur igen.

  • Förbjuda långa och plågsamma djurtransporter.

  • Tillskjuta resurser till gränsbevakningen för att motverka den inhumana smugglingen av bland annat levande hundvalpar.

  • Att alla former av religiös ritualslakt skall vara förbjuden samt att import av produkter som framställts med metoder där djurplågeri förekommer skall förbjudas.

  En ansvarsfull invandringspolitik

  Sverige har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en bråkdel har varit flyktingar. Detta har orsakat enorma ekonomiska, sociala och kulturella problem i vårt land, samtidigt som det minskat vårt utrymme för att förbättra stödet till de verkligt nödlidande människorna runt om i världen. Inget politiskt parti kan i dag med trovärdighet tala om förbättrad offentlig service eller sänkta skatter utan att först redovisa hur invandringens kostnader skall sänkas. Den oansvariga och kravlösa svenska integrations- och invandringspolitiken har även gett upphov till segregation, rotlöshet, kriminalitet och ökade motsättningar. Den mångkulturella samhällsordningen är i dag ett allvarligt hot mot den inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen.

  Sverigedemokraterna vill:

  • Stoppa massinvandringen och återgå till en ansvarsfull invandringspolitik där invandringen begränsas till en nivå som inte är högre än i våra grannländer.

  • Att tillfälliga och inte permanenta uppehållstillstånd skall vara regel.

  • Höja biståndet i takt med att kostnaderna för invandringen minskar och satsa på att hjälpa verkliga flyktingar i deras närområden.

  • Höja återvandringsbidraget och stimulera utlänningar utan skyddsbehov och möjlighet till egen försörjning att återvända till sina hemländer.

  • Återgå till den assimileringspolitik som gällde fram till mitten av 1970-talet och som innebär att det är invandrarna som skall anpassa sig till det svenska samhället och inte tvärtom.

  • Avskaffa alla former av särrättigheter och etnisk kvotering.

  • Skärpa villkoren för svenskt medborgarskap. Ett grundkrav ska vara att man levt i Sverige permanent och laglydigt under lång tid, att man behärskar svenska språket i tal och skrift, samt har tagit till sig den svenska kulturen.

  Krafttag mot brottsligheten

  Den grova och allt mer omfattande brottsligheten utgör idag det kanske största hotet mot medborgarnas trygghet. De etablerade partierna har visat sig helt oförmögna att hantera den förvärrade situationen. Istället för att ta krafttag mot brottsligheten har man genomfört förödande nedskärningar inom rättsväsendet och alltför ofta har man valt brottslingarnas perspektiv istället för att värna om brottsoffren och de skötsamma medborgarna.

  Sverigedemokraterna vill:

  • Öka stödet och förbättra omhändertagandet av brottsoffer.

  • Stärka gränsskyddet och utöka antalet poliser samt deras resurser och befogenheter, till exempel genom att under kontrollerade former tillåta brottsprovokation.

  • Kraftigt skärpa straffen för grova och upprepade brott.

  • Sänka straffrättsåldern.

  • Genomföra en ökad satsning på brottsförebyggande åtgärder.

  • Införa en särskild förortspolis i storstäderna med målsättningen att uppnå nolltolerans för brottsligheten.

  • Utvisa alla utlänningar som begår grova eller upprepade brott och låta dessa avtjäna sina straff i hemlandet.

  Trygghet genom tillväxt

  Den svenska välfärden lever i dag på lånad tid och lånade pengar. En oansvarig hushållning med våra gemensamma resurser och en företagsfientlig politik har resulterat i en omfattande arbetslöshet, en överdimensionerad byråkrati, stora brister i välfärden och en växande statsskuld. Bristerna i den svenska ekonomin måste omedelbart åtgärdas om inte effekterna på den svenska välfärden skall bli förskräckande vid nästa lågkonjunktur.

  Sverigedemokraterna vill:

  • Slå vakt om en tillväxtinriktad, men ansvarstagande marknadsekonomi.

  • Förbättra villkoren för småföretagarna.

  • Sänka arbetsgivaravgifterna.

  • Sänka fastighetsskatten och inkomstskatten för låginkomsttagare.

  • Minska byråkratin och antalet myndigheter.

  • Verka för att minska utflyttningen av svenska arbetstillfällen till andra länder.

  Låt Sverige förbli Sverige!

  En rad negativa förändringar som riskerat att förvandla Sverige till oigenkännlighet har genomförts de senaste decennierna. Mångkulturen och den bristande respekten för det svenska kulturarvet har underminerat den svenska identiteten och sammanhållningen i vårt samhälle. EU-medlemskapet och den oansvariga nedrustningen av det svenska försvaret utgör ett allvarligt hot mot vår frihet och självständighet.

  Sverigedemokraterna vill:

  • Stärka den svenska kulturen och identiteten.

  • Värna om Sverige som en fri, självständig och neutral stat.

  • Motverka framväxten av en europeisk enhetsstat och hålla Sverige utanför EMU och Nato, men samtidigt utveckla det mellanstatliga samarbetet beträffande handel, konfliktlösning, flyktinghjälp, miljöfrågor och brottsbekämpning.

  • Återupprusta det svenska försvaret.