Presentation av vårt valmanifest | Sverigedemokraterna i Falköping

Presentation av vårt valmanifest

Valmanifest Falköpings kommun 2018

               Trygghet och värdighet på ålderns höst

 • Inom kommunal verksamhet skall det serveras mat av hög kvalité
 • Gratis trygghetslarm till äldre över 75 år
 • Gratis halkskydd till personer över 75 år
 • Det skall finnas möjlighet att få fotvård på våra boenden
 • Fler frivilliga äldrestödspersoner som te.x. kan gå ut och gå med de äldre, spela spel eller bara prata

 

                  Trygg och kunskapsinriktad skola och barnomsorg

 • Barnomsorg på barnens villkor (mindre grupper)
 • Lugn och trygg miljö med tydliga regler och krav i skolan
 • Mobilförbud under lektionstid
 • Behåll våra landsbygdsskolor
 • Vi vill ha betyg i ordning och uppförande
 • Den nya högstadieskolan i Falköping får inte bli för stor
 • Det ska finnas ett rikt utbud i kommunen av utbildningsmöjligheter
 • Barnen ska ha näringsrik, god och närproducerad mat
 • Förbud mot huvudbonader i förskola och grundskolan

 

                   Staden

 • Verka för en förstärkt polisnärvaro
 • Tiggeriförbud
 • Kameraövervakning på otrygga platser i kommunen
 • Maskeringsförbud i kommunens offentliga lokaler
 • Kommunen ska stötta och uppmuntra frivilliga nattvandringsgrupper
 • Kommunen ska informera alla invånare genom en broschyr om bl.a. vart man kan söka skydd i händelse av krig eller terrorbrott och vart närmsta hjärtstartare finns belägen

 

                  Landsbygden

 • Stödja bildandet av fiber- och vatten/avloppsföreningar på landsbygden
 • Mer inköp av lokalproducerad mat i offentlig upphandling
 • Kommunen ska säkerställa att det hålls en god servicenivå även på de mindre orterna, så som god tillgång till förskolor, skolor, bibliotek och kommunikationer.
 • Jobba för en upprustning av våra vägar på landsbygden
 • Stötta nyföretagarcentrum så att fler startar företag på landsbygden, gärna inom matproduktion

 

 

                   Företagande

 • Mer inköp av lokalproducerad mat i offentlig upphandling
 • Verka för ett tågstopp i Vartofta
 • Utveckling av nya industritomter med färdiga detaljplaner

 

                  Miljö

 • Svenska djur- och miljöskyddsregler ska följas vid offentliga upphandlingar
 • Kommunen bör bli medlem i ”Håll Sverige rent!”
 • Kommunen bör vid all nybyggnation se över möjligheterna med t.ex. solenergi
 • Vi vill se över möjligheterna att skapa odlingslotter på våra t.ex. våra boenden, förskolor mm.

 

 

                  Sociala ansvaret

 • Jobba för att åter få en akutmottagning till Falköping
 • Det bör ställas krav på motprestation från personer som uppbär försörjningsstöd
 • Att lärling- och praktikplatser erbjuds i kommunens verksamheter

 

                  Ta seden dit du kommer

 • Mångkulturellt bokslut – redovisa invandringens kostnader och intäkter
 • Noll-avtal med Migrationsverket avseende ensamkommande ungdomar och

vanlig flyktingmottagning. Kommunens självbestämmanderätt skall respekteras

 • Ingen hemspråksundervisning under skoltid
 • Kommunen skall anställa en handläggare som jobbar med återvandring
 • Vi kommer att verka för att när man blir svensk medborgare ska man betala sin tolk själv
 • Användandet av tolkar skall ske mycket sparsamt