Programförklaring från Sverigedemokraterna i Falköping | Sverigedemokraterna i Falköping

Programförklaring från Sverigedemokraterna i Falköping

Trygghet & Tradition

Sverigedemokraterna värnar om de svenska traditionerna och strävar efter ett tryggare samhälle där alla kan känna sig delaktiga och bidragande till en positiv samhällsutveckling.

Sverigedemokraterna står för trygghet och tradition.

Ett kort urval av våra viktigaste frågor

•                                         Införa det så kallade klassmorfar/mormors systemet i skolan. Då man tar tillvara på våra äldres kunskaper samtidigt som man bidrar till ett lugnare klimat i skolan.

•                                         All mat som serveras av kommunen till skolbarn och äldre ska i största möjliga mån vara tillagad av  närproducerad mat. Maten som erbjuds ska vara smakrik och näringsriktig.

•                                         Vi vill hålla landsbygden levande. Då kan man inte ständigt skära ner på skola och äldreomsorg i dessa områden.

•                                         Kostnader som kommunen tar ut av äldre för nödvändiga säkerhetsanordningar exempelvis trygghetslarm ska hållas så låga som bara möjligt eller slopas helt. En trygg ålderdom ska ej belasta personers privat ekonomin.

•                                         Vi vill att kommunen ska inrätta en samtalskontakt specialiserad på att hjälpa och följa upp tonårsföräldrar så att de och deras barn kan skapa sig bästa möjliga förutsättningar i livet.

•                                         I samband med den antirasistiska undervisningen i skolan vill vi även att problemet med den ökade svenskfientligheten ska belysas.

•                                         Säg upp aktuella avtal med Migrationsverket angående mottagandet av invandrare och begränsa Falköpings mottagande till en tiondel av nuvarande antal.

•                                         Årligen upprätta ett så kallat mångkulturellt bokslut för att utreda så väl ekonomiska som sociala konsekvenser gällande kommunens mottagande av invandrare.

•                                         Avskaffa hemspråksundervisningen i den mån lagstiftningen inte är tvingande och använd lösgjorda  medel till att förbättra undervisningen i kärnämnena och då främst i svenska för elever med invandrarbakgrund.

•                                         Ritualslaktat kött ska ej erbjudas i skolan.

Nedan presenterar vi en utförligare beskrivning av våran politik.

Äldreomsorgen

 • Sverigedemokraterna anser att de äldre som byggt upp detta land ska behandlas värdigt och att hänsyn – i största möjliga mån – ska tas till den enskildes behov och önskemål.
 • Matens kvalitet och smak är något som ska prioriteras och i största möjliga mån tillagas av närproducerade produkter i ett kök som är i nära anslutning till där den serveras. (Smakrik och näringsriktig kost)
 • Avgift för trygghetslarm är något som sällan ger några större inkomster till kommunen då administrationskostnaderna räknats av. För många äldre med ansträngd ekonomi så kan dock dessa kronor vara av stor betydelse. Då en trygg ålderdom efter ett liv i arbete ska anses som en självklarhet bör denna och andra avgifter inom äldreomsorgen hållas så låga som möjligt eller slopas helt.
 • Kontakten med djur är välgörande och vi anser att kommunen borde införa en verksamhet med terapidjur inom äldreomsorgen.
 • Frivillig- och anhörigvård är något vi anser måste uppmuntras och vill därför införa ett volontärprogram för äldrestödspersoner där kommunen kan erbjuda vägledning och utbildning för de som vill ansluta sig till detta. Att utföra sysslor så som att läsa högt ur en tidning eller gå på en promenad är något som kan sätta guldkant på alla inblandade parters tillvaro.
 • Vi vill att de äldre som levt och verkat på en ort i hela sitt liv  även ska få tillbringa sina sista år där i största möjliga mån. Vi vänder oss därför emot nedskärningar inom äldreomsorgen.

Barn, ungdom och s kola

 • I skolan ska man lära för livet. Inte bara skolämnena utan man ska även lära sig att bli en ansvarsfull medborgare i det svenska samhället. Vi måste rusta våra barn väl inför framtiden. För att veta vart man ska behöver man även veta vart ifrån man kommer. Klassmormor/morfar systemet är därför ett gyllene tillfälle för barnen att på ett naturligt sätt komma i kontakt med och

tillgodogöra sig kunskap förmedlad ifrån de som byggde vårt samhälle.

En hög närvaro av vuxna i skolan bidrar dessutom till ett lugnare klimat och en ökad känsla av trygghet så att förutsättningarna för lärande blir optimala.

 • För att orka lära måste man varje dag få näringsriktig mat i skolan och då helst tillagad av närproducerade produkter. Kött som erbjuds i skolan ska komma från djur som avlivats på humant vis och därför ska ritualslaktat kött ej erbjudas i skolan.
 • Sverigedemokraterna anser även att för att motverka dåliga vanor ska all försäljning av sötsaker i skolan förbjudas.
 • I samband med antirasistisk undervisning i skolan vill vi även att problemet med den ökade svenskfientligheten ska belysas.

Kvinnorätt och jämställdhet

 • Kvinnor och män förtjänar samma fri- och rättigheter.  Tyvärr är våld i hemmet och övergrepp mot kvinnor en relativ vanlig företeelse och vi anser att det är dags att ta ett krafttag mot detta. Sverigedemokraterna vill införa kostnadsfri familjerådgivning för par med problem. På riksnivå vill vi skärpa straffen för våld och övergrepp emot kvinnor.
 • Vi vänder oss emot genusdebatten som pågår i Sverige. Vi erkänner att kvinnor och män av naturen har vissa olikheter och att man ska ta bort genuspedagogiken ur skolans handlingsprogram.

Familjen

 • Att bli förälder är något av det största som kan hända i en persons liv och det är naturligt att man som förälder vill tillbringa så mycket tid som möjligt med den nya familjemedlemmen. Vi vill därför att kommunen ska utöka omfattningen på vårdnadsbidraget så att de som vill ska kunna få möjligheten att tillbringa de första åren hemma med sina barn, vilket även underlättar påfrestningen på barnomsorgen.
 • Att bli förälder är en stor omställning. Att bli tonårsförälder är ännu större. Vi vill att kommunen inför en samtalskontakt för unga föräldrar att få träffa på regelbunden basis. Denna ska fungera som en livscoach, rådgivare och stöd för unga föräldrar så att de och barnen kan skapa sig rätt förutsättningar i livet.

Invandring och assimilering

 • Utred hederskulturens omfattning, offentliggör resultatet och skicka därefter resultatet på remiss för att utreda lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Vi ser som grundläggande åtgärd att införa en speciell introduktions-/kontaktperson för de invandrade kvinnor som kan tänkas leva under hedersförtryck. Denna person ska fungera som stöd, rådgivare och underlätta omställningen till Sveriges seder och bruk.
 • Säg upp aktuella avtal med Migrationsverket angående mottagande av invandrare och begränsa Falköpings mottagande till en tiondel av nuvarande antal.
 • Årligen upprätta ett så kallat mångkulturellt bokslut för att utreda såväl sociala som ekonomiska konsekvenser gällande kommunens mottagning av invandrare.
 • Avskaffa hemspråksundervisningen i den mån lagstiftningen inte är tvingande och använd lösgjorda medel till satsningar inom kärnämnena och då framförallt i det svenska språket för elever med invandrarbakgrund.

SVERIGEDEMOKRATERNA I FALKÖPING

TRYGGHET & TRADITION

Kontakt uppgifter för

Sverigedemokraterna i Falköping

Ordf:

Hanna Wigh

0762-187069

hanna_wigh@hotmail.com

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.