Valmanifest 2006 | Sverigedemokraterna i Falköping

Valmanifest 2006

Antaget vid riksårsmötet den 25 mars 2006.

Trots många brister var det svenska folkhemmet länge ett samhälle präglat av framtidstro, trygghet och gemenskap. Denna tid är dock förbi och Sverige har blivit ett kallare land att leva i. Samhällseliten har fjärmat sig allt längre från oss medborgare. Gruppmotsättningar, en eskalerande brottslighet, nedmonterad välfärd och en uppluckrad moral har skapat en allt mer utbredd känsla av otrygghet och osäkerhet.

Sverige står inför ett ödesval den 17 september. Oavsett om det blir fortsatt socialdemokratiskt styre, en borgerlig regeringsbildning eller en framgång för något av de nybildade populistpartierna får vi i samtliga fall politiker som på grund av ideologiska skygglappar och bristande verklighetsförankring saknar de rätta verktygen för att komma till rätta med landets problem.

Det finns dock ett alternativ. Sverigedemokraterna är ett parti för och av vanliga svenskar. Under parollen Trygghet och Tradition ser vi det som vår huvuduppgift att återinföra lag och ordning, att slå vakt om den svenska välfärdsmodellen, att återupprätta den samhälleliga gemenskapen och att låta Sverige förbli Sverige.

Åtgärder för ett tryggare Sverige

En trygg och meningsfull ålderdom
De svenska seniorerna är en grupp vars villkor stadigt har försämrats. Hundratusentals svenska pensionärer tvingas i dag att leva på en månadsinkomst som är lägre än socialbidragsnormen. Allt fler drabbas av våld, övergrepp eller försummelser efter sin 65-årsdag. Det har blivit svårare att få tillgång till vård och omsorg för de äldre som inte längre klarar sig själva och inom såväl arbetslivet som kulturen och det offentliga samtalet är de äldre i det närmaste osynliggjorda.

Sverigedemokraterna vill:

• Kraftigt höja pensionerna för de seniorer som har det sämst ställt. Ingen svensk pensionär skall ha en månadsinkomst som understiger det äldreförsörjningsstöd som staten skänker till äldre invandrare.

• Skapa större valfrihet och öka resurserna inom äldreomsorgen och hemtjänsten.

• Motverka alla former av åldersdiskriminering samt införa en pensionärsminister och kommunala seniorombudsmän som bevakar de äldres rättigheter och intressen.

• Satsa på friskvård, social stimulans och meningsfulla fritidsaktiviteter för äldre.

• Synliggöra landets seniorer och bättre tillvarata de äldres erfarenhet och kunskap både i och utanför arbetslivet.

En värdig vård för alla

Den svenska vården lider i dag av stora ekonomiska och strukturella problem. I vissa landsting har nedskärningarna gått så långt att man tvingats upprätta listor över de sjukdomar man anser sig ha råd att bota. De flesta svenskar är nöjda med den hårt kämpande personalens insatser. De stora problemen är den allt för omfattande byråkratin, bristen på resurser och framförallt den minskande tillgängligheten. Vårdköerna skapar lidande och oro hos patienterna och deras anhöriga och stress och utbrändhet bland vårdpersonalen. De bristande resurserna har i många fall resulterat i att den sjukes anhöriga har fått bära ett orimligt ansvar.

Sverigedemokraterna vill:

• Motverka en utveckling där tillgången och kvalitén på vården blir beroende av inkomst och social status.

• Korta vårdköerna genom att tillföra ekonomiska resurser och tillåta seriösa privata, men offentligt finansierade vårdalternativ.

• Rationalisera vårdbyråkratin, avskaffa landstingen och överföra de insparade resurserna till vården.

• Förbättra stödet till anhörigvårdarna.

• Att hembesökande läkare skall finnas i alla sjukvårdsdistrikt.

En trygg och kunskapsinriktad skola

Den socialdemokratiska skolpolitiken har misslyckats. Allt fler elever går ut grundskolan utan att nå kunskapsmålen. Arbetsmiljön är i många fall ohållbar. Våld, mobbning och sexuella trakasserier breder ut sig.

Sverigedemokraterna vill:

• Införa möjligheten att flytta stökiga och våldsamma elever även mot elevens och föräldrarnas vilja.

• Öka lärarnas möjligheter att upprätthålla en trygg ordnad arbetsmiljö i skolan, till exempel genom att återinföra kvarsittning och betyg i ordning och uppförande.

• Skapa respekt mellan generationerna och få fler vuxna i skolan genom att vidareutveckla klassmorfarsystemet.

• Avveckla den skattefinansierade hemspråksundervisningen.

• Verka för småskalighet i grundskolan samt bevara och utöka antalet bygdeskolor.

• Införa ett rättvisare betygsystem med fler betygssteg.

• Motverka den regionala obalansen i skolorna genom att återföra ansvaret för skolsystemet till staten.

Familjen är hjärtats fosterland

Sverigedemokraterna ser med oro på de senaste decenniernas samhällsutveckling där den traditionella familjens betydelse och familjelivets värden i allt högre utsträckning har kommit att ifrågasättas och nedvärderas av destruktiva krafter inom samhället. Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn diskrimineras av ideologiska skäl till förmån för andra barnomsorgsalternativ och staten har mer och mer kommit att överta föräldrarnas fostrande och vårdande roll. En ökad ombytlighet i förhållandena mellan män och kvinnor och ett allt starkare ifrågasättande av varje barns rätt till en mor och en far riskerar att förstärka känslan av otrygghet och rotlöshet hos många av våra barn.

Sverigedemokraterna vill:

• Slå vakt om kärnfamiljen och det traditionella äktenskapet som samhällets bas.

• Värna om varje barns rätt till en mor och en far, vilket bland annat innebär en återgång från besluten om att ge samkönade par adoptionsrätt och lesbiska par rätt till insemination.

• Verka för ökad valfrihet inom barnomsorgen och förbättrade villkor för de föräldrar som väljer att själva ta hand om sina barn i hemmet.

• Minska barngrupperna inom barnomsorgen.

• Helt överlåta uppdelningen av föräldraförsäkringen åt familjerna själva.

• Att arrangerande av tvångsäktenskap, som är vanligt förekommande inom vissa invandrargrupper, skall motarbetas och bestraffas.

• Skydda barn från övergrepp genom att kräva att all personal som arbetar med barn och ungdomar skall kunna uppvisa ett utdrag ur straffregistret som visar att vederbörande inte tidigare förgripit sig på barn.

Vi värnar om djuren

Det svenska djurskyddet är tämligen långt framskridet i jämförelse med andra länder. Trots detta återstår mycket att göra för att alla djur skall ha möjlighet till ett värdigt liv och åtnjuta ett fullgott skydd mot övergrepp och onödigt lidande.

Sverigedemokraterna vill:

• Att plågsamma djurförsök i annat syfte än att minska mänskligt lidande skall vara förbjudna.

• Kraftigt skärpa straffen för djurplågeri och kriminalisera sexuella övergrepp mot djur.

• Att människor som vanvårdar och plågar sina djur dels skall fråntas sina djur och dels beläggas med ett särskilt djurförbud som förbjuder dem att någonsin skaffa sig djur igen.

• Förbjuda långa och plågsamma djurtransporter.

• Tillskjuta resurser till gränsbevakningen för att motverka den inhumana smugglingen av bland annat levande hundvalpar.

• Att alla former av religiös ritualslakt skall vara förbjuden samt att import av produkter som framställts med metoder där djurplågeri förekommer skall förbjudas.

En ansvarsfull invandringspolitik

Sverige har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en bråkdel har varit flyktingar. Detta har orsakat enorma ekonomiska, sociala och kulturella problem i vårt land, samtidigt som det minskat vårt utrymme för att förbättra stödet till de verkligt nödlidande människorna runt om i världen. Inget politiskt parti kan i dag med trovärdighet tala om förbättrad offentlig service eller sänkta skatter utan att först redovisa hur invandringens kostnader skall sänkas. Den oansvariga och kravlösa svenska integrations- och invandringspolitiken har även gett upphov till segregation, rotlöshet, kriminalitet och ökade motsättningar. Den mångkulturella samhällsordningen är i dag ett allvarligt hot mot den inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen.

Sverigedemokraterna vill:

• Stoppa massinvandringen och återgå till en ansvarsfull invandringspolitik där invandringen begränsas till en nivå som inte är högre än i våra grannländer.

• Att tillfälliga och inte permanenta uppehållstillstånd skall vara regel.

• Höja biståndet i takt med att kostnaderna för invandringen minskar och satsa på att hjälpa verkliga flyktingar i deras närområden.

• Höja återvandringsbidraget och stimulera utlänningar utan skyddsbehov och möjlighet till egen försörjning att återvända till sina hemländer.

• Återgå till den assimileringspolitik som gällde fram till mitten av 1970-talet och som innebär att det är invandrarna som skall anpassa sig till det svenska samhället och inte tvärtom.

• Avskaffa alla former av särrättigheter och etnisk kvotering.

• Skärpa villkoren för svenskt medborgarskap. Ett grundkrav ska vara att man levt i Sverige permanent och laglydigt under lång tid, att man behärskar svenska språket i tal och skrift, samt har tagit till sig den svenska kulturen.

Krafttag mot brottsligheten

Den grova och allt mer omfattande brottsligheten utgör idag det kanske största hotet mot medborgarnas trygghet. De etablerade partierna har visat sig helt oförmögna att hantera den förvärrade situationen. Istället för att ta krafttag mot brottsligheten har man genomfört förödande nedskärningar inom rättsväsendet och alltför ofta har man valt brottslingarnas perspektiv istället för att värna om brottsoffren och de skötsamma medborgarna.

Sverigedemokraterna vill:

• Öka stödet och förbättra omhändertagandet av brottsoffer.

• Stärka gränsskyddet och utöka antalet poliser samt deras resurser och befogenheter, till exempel genom att under kontrollerade former tillåta brottsprovokation.

• Kraftigt skärpa straffen för grova och upprepade brott.

• Sänka straffrättsåldern.

• Genomföra en ökad satsning på brottsförebyggande åtgärder.

• Införa en särskild förortspolis i storstäderna med målsättningen att uppnå nolltolerans för brottsligheten.

• Utvisa alla utlänningar som begår grova eller upprepade brott och låta dessa avtjäna sina straff i hemlandet.

Trygghet genom tillväxt

Den svenska välfärden lever i dag på lånad tid och lånade pengar. En oansvarig hushållning med våra gemensamma resurser och en företagsfientlig politik har resulterat i en omfattande arbetslöshet, en överdimensionerad byråkrati, stora brister i välfärden och en växande statsskuld. Bristerna i den svenska ekonomin måste omedelbart åtgärdas om inte effekterna på den svenska välfärden skall bli förskräckande vid nästa lågkonjunktur.

Sverigedemokraterna vill:

• Slå vakt om en tillväxtinriktad, men ansvarstagande marknadsekonomi.

• Förbättra villkoren för småföretagarna.

• Sänka arbetsgivaravgifterna.

• Sänka fastighetsskatten och inkomstskatten för låginkomsttagare.

• Minska byråkratin och antalet myndigheter.

• Verka för att minska utflyttningen av svenska arbetstillfällen till andra länder.

Låt Sverige förbli Sverige!

En rad negativa förändringar som riskerat att förvandla Sverige till oigenkännlighet har genomförts de senaste decennierna. Mångkulturen och den bristande respekten för det svenska kulturarvet har underminerat den svenska identiteten och sammanhållningen i vårt samhälle. EU-medlemskapet och den oansvariga nedrustningen av det svenska försvaret utgör ett allvarligt hot mot vår frihet och självständighet.

Sverigedemokraterna vill:

• Stärka den svenska kulturen och identiteten.

• Värna om Sverige som en fri, självständig och neutral stat.

• Motverka framväxten av en europeisk enhetsstat och hålla Sverige utanför EMU och Nato, men samtidigt utveckla det mellanstatliga samarbetet beträffande handel, konfliktlösning, flyktinghjälp, miljöfrågor och brottsbekämpning.

• Återupprusta det svenska försvaret.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.